Ubezpieczenia oszczędnościowe

Zyskaj pewność, że kiedyś spełnisz swoje marzenia

Masz marzenia? Chcesz wreszcie zabrać się za realizację planów?

Nie pozwól, by na drodze do wymarzonego celu stanęły finanse. Program Oszczędności bez obaw to ubezpieczenie na życie połączone z długoterminowym planem oszczędzania na wybrany cel w przyszłości. Dzięki niemu zgromadzisz kapitał do wykorzystania w określonym momencie.

Ubezpieczenie Oszczędności bez obaw daje gwarancję nie tylko Tobie, ale także Twoim bliskim. Dzięki ubezpieczeniu na życie możesz mieć pewność, że w razie Twojej śmierci bliscy otrzymają pieniądze, które pozwolą im utrzymać standard życia na obecnym poziomie.

ubezpieczenie oszczędnościowe Łódź

Decyzję o oszczędzaniu mogą podjąć osoby od 16. do 66. roku życia. Czas gromadzenia środków zależy od Twoich potrzeb i możliwości finansowych oraz od tego, kiedy będziesz chciał skorzystać z oszczędności. Minimalny okres oszczędzania to 10 lat, maksymalny do najbliższej rocznicy zawarcia umowy, następującej po ukończeniu przez ubezpieczonego 75. roku życia. Oszczędzać możesz już w wieku 16 lat.

Pomyśl o celu, jaki chcesz osiągnąć. Czy 165 zł miesięcznie to dużo w zamian za możliwość spełniania marzeń? Tyle wynosi najniższa wpłata. W ramach ubezpieczenia oszczędnościowego możesz zyskać więcej niż suma zagwarantowana w umowie. Umożliwiają to premie – dodatkowe kwoty, które powiększą wysokość Twoich oszczędności.

Na koniec umowy otrzymasz wyższą z dwóch kwot:

 • gwarantowana suma ubezpieczenia określona przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami,
 • suma wszystkich wpłaconych składek z tytułu umowy głównej (w przypadku wybrania opcji gwarantowanego świadczenia w wysokości wpłaconych składek).

Pieniądze wypłacone na koniec okresu ubezpieczenia nie podlegają opodatkowaniu 19–procentowym podatkiem od dochodów kapitałowych (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa).

Umowa główna obejmuje ubezpieczenie na życie. W przypadku Twojej śmierci Prudential wypłaci Twoim bliskim najwyższą z trzech kwot:

 • gwarantowaną sumę ubezpieczenia określoną przy zawarciu umowy wraz z przyznanymi premiami rocznymi,
 • sumę składek należnych do zapłaty z tytułu umowy głównej przez cały okres ubezpieczenia,
 • kwotę obliczoną na dzień śmierci według zasad, które stosujemy do wyliczenia kwoty wypłacanej przy rezygnacji z umowy. 

Prudential lokuje środki zgromadzone ze składek zgodnie z jednym z dwóch profili oszczędzania. Do Ciebie należy wybór: profil konserwatywny czy zrównoważony.

ubezpieczenie oszczędnościowe

Dobre ubezpieczenie powinno być dopasowane do Twojego tempa życia. Po zawarciu umowy możesz dokonać następujących zmian::

 • zmiana zakresu ochrony poprzez zawarcie nowych umów dodatkowych lub rezygnację z już posiadanych – w trakcie trwania umowy głównej,
 • zmiana wysokości składki i sumy ubezpieczenia – w trakcie trwania umowy głównej możesz ją podwyższyć; od pierwszej rocznicy umowy możesz ją częściowo obniżyć,
 • zmiana częstotliwości wpłat – miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna,
 • zawieszenie opłacania składek – na okres od 3 do 12 miesięcy w razie przejściowych kłopotów finansowych – najwcześniej po upływie 3 lat od zawarcia umowy, zależnie od wysokości gwarantowanej wartości wykupu,
 • przekształcenie ubezpieczenia w bezskładkowe – umożliwi Ci utrzymanie ochrony ubezpieczeniowej bez konieczności opłacania składki, po upływie połowy okresu ubezpieczenia przy zachowaniu minimalnych limitów gwarantowanej wartości wykupu i gwarantowanej sumy ubezpieczenia określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

W ramach umów dodatkowych możesz uzyskać dodatkowe wsparcie finansowe dla Ciebie i Twoich bliskich na wypadek różnych zdarzeń:

 • śmierci,
 • śmierci w nieszczęśliwym wypadku,
 • niezdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy zarobkowej,
 • poważnego uszczerbku (29 uszczerbków),
 • poważnego zachorowania (54 choroby).

Ponadto możesz zagwarantować sobie wsparcie Prudential w kontynuacji ubezpieczenia i otrzymanie pełnej kwoty określonej w umowie. Prudential może przejąć opłacanie składek w razie:

 • poważnego zachorowania,
 • poważnego uszczerbku,
 • niezdolności do pracy.